MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG                                                        Trẻ thể dục sáng                                                        Trẻ hoạt động góc


                                                  Tổ chức sinh nhật cho trẻ                                                     Phụ huynh tham gia lao động làm vườn