Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, trường mầm non Đức Nhân đã tổ chức ngày Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học mới 2018 - 2019. Về tham dự với trường ngày hôm nay với sự có mặt của các ban ngành ủy ban nhân dân xã Đức Nhân. Hội nghị đã được nghe những bản báo cáo năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đề ra các chỉ tiêu biện pháp phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Tham gia hội nghi được nghe ý kiến chỉ đạo của địa phương, ý kiến của phụ huynh và ý kiến của các giáo viên, nhân viên. Hội nghị diễn ra tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh ngày hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.