lao động nông thôn mới

sáng ngày 28-10-2017 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động nông thôn mới tại các thôn xóm


Các bài viết khác

Hội thi " Cô nuôi giỏi" bậc học mầm non cấp huyện

Hội thi " Cô nuôi giỏi" bậc học mầm non cấp huyện

Tham gia hội thi "cô nuôi giỏi" bậc học Mầm non


Các bài viết khác